Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklep-wina.pl

Regulamin promocji w sklep-wina.pl

 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.sklep-wina.pl, zwany w dalszej części Regulaminu „Sklepem Internetowym”, prowadzony jest przez Dwór Sieraków Sp. z o.o. z siedzibą w Sierakowie, (adres Sieraków 233, 32-410 Dobczyce), będącą czynnym płatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod numerem NIP 6811987090, REGON 120745431 zwanej w dalszej części Regulaminu „Sprzedającym”. Kontakt ze Sprzedającym jest możliwy pocztą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@winadlakonesera.pl, telefon: 539 531 800.
  DEFINICJE NA POTRZEBY NINIEJSZEGO REGULAMINU
  1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym, umożliwiający utworzenie Konta.
  3. KUPUJĄCY – podmiot, z którym zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa zawarta może być Umowa Sprzedaży,
  4. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
  5. KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą i zawodową.
  6. PRZEDSIĘBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonująca czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  7. PRZEDSIĘBIORCA INDYWIDUALNY – osoba fizyczna zawierająca umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, jeśli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
  1. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
  2. SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem internetowy : sklep+wina.pl
  3. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu lub Produktów zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
  4. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dziennik Ustaw z roku 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami).
  5. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
 2. Dwór Sieraków Sp. z o.o. oświadcza, że posiada koncesję na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejsce sprzedaży zawierających od 4,5% do 18% alkoholu nr 1/11/B/7/2018 oraz koncesję na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży zawierających powyżej 18% nr 1/11/C/6/2018 wydane przez burmistrza m. Dobczyce na podstawie ustawy z 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1286, 1893, 1916.).
 3. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, Przedsiębiorców Indywidualnych, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego
 4. Kupujący zobowiązuje się do odbioru zamówionego Towaru w punkcie sprzedaży w dni robocze w godzinach 9:00–17:00. Kupujący może odebrać Towar osobiście lub za pośrednictwem innej, upoważnionej przez Kupującego pełnoletniej osoby. Kupujący może też upoważnić wybranego przez siebie profesjonalnego kuriera do odbioru zamówionego Towaru ze Sklepu i dostarczy go do wskazanego przez Kupującego w treści Zamówienia miejsca dostawy, w takim przypadku chwilą wydania Towaru jest jego odbiór przez kuriera. Kupujący może też skorzystać z usługi dostarczenia zakupionych przez niego Towarów do jednego ze sklepów współpracujących ze Sprzedawcą, których lista jest umieszczona na Witrynie.
 5. Informacja o gotowości Towaru do odbioru będzie przesyłana Kupującemu na wskazany przez niego podczas składania Zamówienia adres e–mail. Osoba dokonująca odbioru Towaru obowiązana będzie podać imię i nazwisko Kupującego oraz numer Zamówienia. Warunkiem dokonania odbioru jest pisemne potwierdzenie odbioru Towaru. Sprzedawca zastrzega, że Towar nie będzie wydany osobie niepełnoletniej lub nietrzeźwej. Sprzedawca uprawniony jest do sprawdzenia pełnoletności osoby odbierającej Towar.
 6. Koszty dostarczenia Towaru przez firmę kurierską, które Kupujący ponosi oprócz ceny za Towar, są podawane na Witrynie przy składaniu Zamówienia.
 7. W przypadku wybrania przez Kupującego opcji dostawy Towaru wydanie Towaru Kupującemu następuje w momencie wydania przez Sprzedawcę zamówionych Towarów firmie kurierskiej. Przy czym zaznaczając w treści zamówienia opcję dostawy Towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej Kupujący oświadcza, że upoważnia kuriera do odbioru Towaru w jego imieniu.
 8. Sprzedawca zastrzega, iż osobom nietrzeźwym lub niepełnoletnim zamówione napoje alkoholowe nie zostaną wydane przez kuriera. W przypadku zaistnienia powyższego zdarzenia, Sprzedawca złoży w terminie 3 dni, od dnia stwierdzenia tych okoliczności, oświadczenie o odstąpieniu od umowy i zwróci Kupującemu wpłacone środki pieniężne, potrącone o koszty dostawy. Kurier uprawniony jest do sprawdzenia pełnoletności osoby odbierającej Towar.
 9. Zawarcie umowy i realizacja zamówienia następuje po dokonaniu przez Kupującego płatności przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego lub za pośrednictwem systemu PayPro S.A. (płatności za towar dokonywane przez system PayPro S.A. odbywają się na warunkach określonych przez administratora tego systemu – PayPro S.A. z siedzibą w Sierakowie).
 10. Wszystkie zakupione towary w tym również czasopisma i książki będące przedmiotem zamówionej usługi prenumeraty lub subskrypcji, wysyłane są na adres podany przez Kupującego w formularzu zamówienia.
 11. Złożenie zamówienia u Sprzedającego jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
 12. - Administratorem jest (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) Dwór Sieraków Sp. z o.o, Sieraków 233, 32-410 Dobczyce, kontakt@winadlakonesera.pl. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych to: iod@winadlakonesera.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celach realizacji postanowień regulaminu oraz zgodnie z treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania są czynności związane z wykonaniem umowy zawartej w trybie akceptacji regulaminu oraz gdy ma to zastosowanie, zgody osoby, której dane dotyczą. W przypadku gdy podstawą prawną przetwarzania jest także zgoda osoby, której dane dotyczą odbiorcami danych osobowych są podmioty wskazane w treści przedmiotowych zgód. Dane będą przetwarzane na potrzeby wykonania umowy oraz w okresie 6 lat po jej rozwiązaniu (przedawnienie roszczeń), natomiast dane przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do świadczenia usługi. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Uprawnienia osoby, której dane dotyczą w tym wycofanie udzielonej zgody, można wykonać przez złożenie oświadczenia wykorzystując dane kontaktowe Administratora lub Inspektora Ochrony Danych wskazane we wstępie. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Żądanie w tym zakresie może zostać złożone:
  1. pisemnie na adres: Dwór Sieraków, Sieraków 233, 32-410 Dobczyce
  2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@winadlakonesera.pl
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tej umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu Internetowego przed zawarciem danej umowy.
 13. Sprzedający zastrzega sobie prawo do nie realizowania zamówień z nieprawidłowymi lub niekompletnymi danymi adresowymi oraz weryfikacji podanych przez Kupującego danych na własny koszt przed realizacją zmówienia telefonicznie bądź mailowo.
 14. W przypadku niemożności realizacji złożonego zamówienia, Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania jego realizacji. Sprzedający zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Kupującego, podając przyczynę wstrzymania realizacji zamówienia.
 15. Wszystkie towary oferowane przez Sprzedającego są nowe.
 16. Reklamacja produktu:
  1. KONSUMENCI I PRZEDSIĘBIORCY INDYWIDUALNI
   1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Konsumenta, jeżeli sprzedany Produkt jest niezgodny z Umową Sprzedaży (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Ustawie o Prawach Konsumenta.
   2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Konsumentowi Produkt zgodny z zawartą Umową Sprzedaży. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności Produktu z umową oraz uprawnień Konsumenta są określone na stronie Sklepu Internetowego w stopce, dział Ważne informacje, link „Reklamacja i zwroty”.
   3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta za brak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży istniejący w chwili dostarczenia Produktu i ujawniony w ciągu dwóch lat od chwili dostarczenia, chyba że termin przydatności Produktu do użycia określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu jest dłuższy.
   4. Produkt jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:
    1. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność,
    2. przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia Umowy i który Sprzedawca zaakceptował.
   5. Ponadto Produkt, aby został uznany za zgodny z umową, musi:
    1. nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Produktu tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk,
    2. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla Produktów tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Produktu oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:
     1. nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
     2. przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
     3. publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy;
    3. być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;
   6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Produktu z umową w zakresie, o którym mowa w pkt. 5, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Produktu odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w pkt. 5, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Produktu.
   7. Jeżeli Produkt jest niezgodny z umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.
   8. Sprzedawca może dokonać wymiany Produktu, gdy Konsument żąda naprawy, lub dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Produktu z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów, Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Produktu do stanu zgodności z umową. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Produktu z umową, wartość Produktu zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
   9. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.
   10. Konsument udostępnia Sprzedawcy Produkt podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta towar na swój koszt.
   11. Jeżeli Produkt jest niezgodny z umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
    1. Sprzedawca odmówił doprowadzenia Produktu do zgodności z umową,
    2. Sprzedawca nie doprowadził Produktu do zgodności z umową,
    3. brak zgodności Produktu z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Produkt do zgodności z umową;
    4. brak zgodności Produktu z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z żądania naprawy lub wymiany,
    5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
   12. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu niezgodnego z umową pozostaje do wartości Produktu zgodnego z umową. Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.
   13. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Produktu z umową jest nieistotny.
   14. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych Produktów dostarczonych na podstawie umowy Konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych Produktów, a także w odniesieniu do innych Produktów nabytych przez Konsumenta wraz z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie Produkty zgodne z umową.
   15. W razie odstąpienia od umowy Konsument niezwłocznie zwraca Produkt Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu lub dowodu jego odesłania. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
   16. Reklamacja może zostać złożona przez Konsumenta:
    1. pisemnie na adres: Dwór Sieraków, Sieraków 233, 32-410 Dobczyce
    2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@winadlakonesera.pl
   17. Zaleca się podanie przez w opisie reklamacji:
    1. informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności Produktu z umową;
    2. żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz
    3. danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
   18. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
   19. Postanowienia pkt.17 ppkt. I 1-18 stosuje się również do Przedsiębiorcy Indywidualnego.
  2. PRZEDSIĘBIORCY
   1. Sprzedawca zapewnia, że zakupiony Produkt jest pozbawiony wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Przedsiębiorcy, jeżeli Produkt ma wadę (rękojmia).
   2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku od dnia stwierdzenia wady.
   3. Jeżeli Produkt ma wadę, Przedsiębiorca może:
    1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Przedsiębiorcy wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany na Produkt wolny od wad lub usunięcia wady. Przedsiębiorca może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Przedsiębiorcę jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałyby Przedsiębiorcę inny sposób zaspokojenia.
    2. żądać wymiany Produktu wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Przedsiębiorcy. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Przedsiębiorcy, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Przedsiębiorcę jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Sprzedawca może odmówić wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę sprzedaży Produktu.
   4. Reklamacja może zostać złożona przez Przedsiębiorcę:
    1. pisemnie na adres: Dwór Sieraków, Sieraków 233, 32-410 Dobczyce
    2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@winadlakonesera.pl
   5. Zaleca się podanie w opisie reklamacji:
    1. informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności Produktu z umową;
    2. żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz
    3. danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
   6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 17. Prawo do odstąpienia od umowy
  1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 8 poniżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:
   1. pisemnie na adres: Dwór Sieraków, Sieraków 233, 32-410 Dobczyce
   2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@winadlakonesera.pl
  2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest pod treścią niniejszego Regulaminu. Konsument może skorzystać z powyższego wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
  3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
   1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
    • obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo
    • polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
   2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
  4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą.
  5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: ul. Grunwaldzka 5A, 99-300 Kutno.
  7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
  8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść Konsument:
   1. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
   2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
   3. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie Konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
  9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
   1. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
   2. w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
   3. w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   4. w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
   5. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
   6. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   7. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
  10. 10) Postanowienia pkt. 18 ppkt. 1-9 stosuje się również do Przedsiębiorcy Indywidualnego.
 18. Kupujący przed odebraniem przesyłki pocztowej lub kurierskiej powinien sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania Kupujący powinien odmówić przyjęcia przesyłki i w obecności pracownika poczty lub kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się ze Sprzedającym.
 19. Reklamacje dotyczące towaru powinny zawierać oznaczenie podmiotu składającego reklamację: imię, nazwisko (lub nazwę firmy) oraz przedmiot Reklamacji. Reklamacje powinny być wysyłane na adres Sprzedającego, albo pocztą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@winadlakonesera.pl. Okres zgłoszenia reklamacji wynosi 24 (dwadzieścia cztery) miesięcy od dnia otrzymania przez Kupującego towaru. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni.
 20. Sklep Internetowy umożliwia zakup biletu uprawniającego do udziału w oferowanym przez Sprzedającego wydarzeniu. Zakup powinien nastąpić najpóźniej na 1 dzień roboczy przed wydarzeniem. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży internetowej w każdej chwili bez podawania przyczyn. Kupujący drukuje potwierdzenie realizacji zamówienia i potwierdzenie przelewu, które stanowią łącznie potwierdzenie zakupu biletu uprawniającego do udziału w wydarzeniu. Zamówienie złożone w Sklepie Internetowym może być odwołane przez Kupującego najpóźniej w terminie do 3 dni roboczych przed datą wydarzenia poprzez wysłanie e-maila na adres: kontakt@winadlakonesera.pl Zwrot za bilet zakupiony za pomocą Sklepu Internetowego dokonywany jest gotówką w siedzibie sprzedającego w dni robocze w godzinach 10.00-16.00, lub przelewany przelewem na konto wskazane przez Kupującego. W przypadku odwołania wydarzenia przez Sprzedającego, Sprzedający powinien zawiadomić o tym niezwłocznie Kupującego i zwrócić opłatę za bilet na swój koszt, w formie uzgodnionej z Kupującym. Bilet traci ważność z momentem rozpoczęcia wydarzenia opisanego w potwierdzeniu realizacji zamówienia, co oznacza, że Kupujący z chwilą rozpoczęcia wydarzenia nie ma prawa do zwrotu ceny biletu ani przebukowania biletu (termin przebukowanie oznacza zwrot i ponowny zakup). Niewykorzystane bilety nie podlegają zwrotowi ani przebukowaniu.
 21. Dostawa towaru odbywa się na następujących warunkach:
  1. Towary dostarczane są na adres wskazany przez Kupującego w zamówieniu. Szacowany termin dostawy Towarów określony jest w podsumowaniu zamówienia, przed potwierdzeniem przez Kupującego złożenia zamówienia poprzez skorzystanie z przycisku „Zamów i zapłać”.
  2. Przewidywany czas dostawy do Kupującego przy wyborze przesyłki kurierskiej to 1 dzień roboczy od dnia następującego po nadaniu przesyłki. Całkowity i maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych, a w żadnym razie nie przekroczy 20 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży. Rozpoczęcie realizacji zamówienia może zostać opóźnione do momentu zaksięgowania na rachunku bankowym Sklepu kwoty ceny sprzedaży (i ew. kosztów przesyłki), w przypadku wyboru przez Kupującego formy płatności jako przedpłaty internetowej (tj. za pomocą serwisu PayPro S.A., bądź zwykłym przelewem internetowym).
  3. Towary są dostarczone pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w zależności od wyboru Kupującego, firmą spedycyjną Fedex. Opłaty za dostawę produktów są podawane w procesie składania zamówienia.
  4. Wszystkie przesyłki realizowane są ubezpieczoną przesyłką kurierską wg poniższych stawek:
   1. Kurier

    do 2 000 zł - bezpłatnie
    do 5 000 zł - 2,00 zł
    do 10 000 zł - 3,00 zł
    do 20 000 zł - 4,00 zł
    do 50 000 zł - 5,00 zł
  5. Zamówienia o wartości powyżej 250,00 (słownie: dwustu) złotych wysyłane są na koszt Sklepu. W innym wypadku koszty przesyłki zakupionych Towarów w wysokości określonej w koszyku złotych ponosi Kupujący, o czym zostaje on poinformowany także przed zatwierdzeniem składanego zamówienia. Do każdego przesyłanego towaru załączany jest dowód zakupu fakture VAT.
 22. Kupujący płaci cenę za zamówione Towary wraz z kosztami dostawy, wedle swego wyboru:
  1. „za pobraniem” spedytorowi firmy kurierskiej w miejscu dostawy,
  2. przelewem bankowym, za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym Przelewy24.pl przed dostawą. W przypadku wyboru przez Kupującego metody płatności w formie przedpłaty, brak otrzymania płatności rachunek Dwór Sieraków Sp. z o.o. lub podmiotów pośredniczących w transakcji (serwisu PayPro S.A..pl) w terminie 2 dni od złożenia zamówienia, spowoduje anulację zamówienia. W takiej sytuacji można powtórnie złożyć zamówienia i wybrać inną formę płatności. Realizacja zamówienia płatnego przelewem lub kartą kredytową rozpoczyna się po otrzymaniu należności za towar,
  3. przelewem bankowym z własnego konta bezpośrednio na konto Dwór Sieraków Sp. z o. o. nr.: PL29 1020 2892 0000 5702 0707 7292
 23. Zgodnie z art. 106i ust. 6 ustawy o VAT wystawianie faktury VAT do składanego zamówienia będzie możliwe tylko i wyłącznie w przypadku, gdy Klient zdeklaruje chęć jej otrzymania, podając przy tym numer NIP przy zamówieniu.
 24. Sprzedawca nie ma prawa wystawienia faktury do paragonu, który nie będzie zawierać numeru NIP nabywcy, pomimo zgłoszenia takiego żądania przez kupującego.
 25. Klientowi niebędącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą Indywidualnym nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą. Jeśli mimo to Przedsiębiorca dokona zwrotu, ma obowiązek odebrania zakupionego ówcześnie towaru od firmy, do której je odesłał na własny koszt bez względu na stan, w jakim Sprzedawca go otrzymał.
 26. Dwór Sieraków Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez Sklep przed dokonaniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.
 27. Po wyborze przelewu bankowego jako metody płatności Kupujący zostanie przekierowany do formularza zapłaty PayPro S.A., przy czym płatność może nastąpić po uprzedniej akceptacji przez Kupującego regulaminu tej formy płatności dostarczonego przez PayPro S.A..pl jako agenta rozliczeniowego.
 28. Przedstawiona przez Sprzedającego oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.).
 29. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 30. Aktualna wersja regulaminu jest dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin Sklepu Internetowego. W trakcie realizacji zamówienia oraz całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przy składaniu zamówienia, chyba że jego postanowienia byłyby dla Kupującego mniej korzystne niż aktualnego.
 31. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne w tym Kodeks cywilny i ustawę o ochronie praw konsumenta. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.
 32. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od zawartej Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 33. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 34. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 35. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 36. W odniesieniu do Klientów niebędących Konsumentami Sprzedawca może dokonać zmiany Regulaminu w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY (wzór pdf)

Należy go wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy.

pixel