Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklep-wina.pl

 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.sklep-wina.pl, zwany w dalszej części Regulaminu „Sklepem Internetowym”, prowadzony jest przez Dwór Sieraków Sp. z o.o. z siedzibą w Sierakowie, (adres Sieraków 233, 32-410 Dobczyce), będącą czynnym płatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod numerem NIP 6811987090, REGON 120745431 zwanej w dalszej części Regulaminu „Sprzedającym”. Kontakt ze Sprzedającym jest możliwy pocztą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@sklep-wina.pl
 2. 2. Dwór Sieraków Sp. z o.o. oświadcza, że posiada koncesję na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejsce sprzedaży zawierających od 4,5% do 18% alkoholu nr 1/11/B/7/2018 oraz koncesję na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży zawierających powyżej 18% nr 1/11/C/6/2018 wydane przez burmistrza m. Dobczyce na podstawie ustawy z 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1286, 1893, 1916.).
 3. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zwana w dalszej części Regulaminu „Kupującym”.
 4. Kupujący zobowiązuje się do odbioru zamówionego Towaru w puncie sprzedaży w dni robocze w godzinach 9:00–17:00. Kupujący może odebrać Towar osobiście lub za pośrednictwem innej, upoważnionej przez Kupującego osoby. Kupujący może też skorzystać z usług współpracującej ze Sprzedawcą firmy kurierskiej lub innej, która odbierze zamówiony Towar ze Sklepu i dostarczy go do wskazanego przez Kupującego w treści Zamówienia miejsca dostawy. Kupujący może też skorzystać z usługi dostarczenia zakupionych przez niego Towarów do jednego ze sklepów współpracujących ze Sprzedawcą, których lista jest umieszczona na Witrynie.
 5. Informacja o gotowości Towaru do odbioru będzie przesyłana Kupującemu na wskazany przez niego podczas składania Zamówienia adres e–mail. Osoba dokonująca odbioru Towaru obowiązana będzie podać imię i nazwisko Kupującego oraz numer Zamówienia. Warunkiem dokonania odbioru jest pisemne potwierdzenie odbioru Towaru. Sprzedawca zastrzega, że Towar nie będzie wydany osobie niepełnoletniej lub nietrzeźwej. Sprzedawca uprawniony jest do sprawdzenia pełnoletności osoby odbierającej Towar.
 6. Koszty dostarczenia Towaru przez firmę kurierską, które Kupujący ponosi oprócz ceny za Towar, są podawane na Witrynie przy składaniu Zamówienia.
 7. W przypadku wybrania przez Kupującego opcji dostawy Towaru wydanie Towaru Kupującemu następuje w momencie wydania przez Sprzedawcę zamówionych Towarów firmie kurierskiej. Przy czym zaznaczając w treści zamówienia opcję dostawy Towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej Kupujący oświadcza, że upoważnia kuriera do odbioru Towaru w jego imieniu.
 8. Sprzedawca zastrzega, iż osobom nietrzeźwym lub niepełnoletnim zamówione napoje alkoholowe nie zostaną wydane przez kuriera. W przypadku zaistnienia powyższego zdarzenia, Sprzedawca złoży w terminie 3 dni, od dnia stwierdzenia tych okoliczności, oświadczenie o odstąpieniu od umowy i zwróci Kupującemu wpłacone środki pieniężne, potrącone o koszty dostawy. Kurier uprawniony jest do sprawdzenia pełnoletności osoby odbierającej Towar.
 9. Zawarcie umowy i realizacja zamówienia następuje po dokonaniu przez Kupującego płatności przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego lub za pośrednictwem systemu DOTPay (płatności za towar dokonywane przez system DOTPay odbywają się na warunkach określonych przez administratora tego systemu – DOTPay z siedzibą w Sierakowie).
 10. Wszystkie zakupione towary w tym również czasopisma i książki będące przedmiotem zamówionej usługi prenumeraty lub subskrypcji, wysyłane są na adres podany przez Kupującego w formularzu zamówienia.
 11. Złożenie zamówienia u Sprzedającego jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
 12. Administratorem danych (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) jest Dwór Sieraków Sp. z o.o. Sieraków 233, 32-410 Dobczyce, kontakt@sklep-wina.pl. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych to: iod@dworsierakow.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celach realizacji postanowień regulaminu oraz zgodnie treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania są czynności związane z wykonaniem umowy zawartej w trybie akceptacji regulaminu oraz gdy ma to zastosowanie, zgody osoby, której dane dotyczą. W przypadku gdy podstawą prawną przetwarzania jest także zgoda osoby, której dane dotyczą odbiorcami danych osobowych są podmioty wskazane w treści przedmiotowych zgód. Dane będą przetwarzane na potrzeby wykonania umowy oraz w okresie 6 lat po jej wykonaniu (przedawnienie roszczeń), natomiast dane przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Uprawnienia osoby, której dane dotyczą w tym wycofanie udzielonej zgody, można wykonać przez złożenie oświadczenia wykorzystując dane kontaktowe Administratora lub Inspektora Ochrony Danych wskazane we wstępie.
 13. Sprzedający zastrzega sobie prawo do nie realizowania zamówień z nieprawidłowymi lub niekompletnymi danymi adresowymi oraz weryfikacji podanych przez Kupującego danych na własny koszt przed realizacją zmówienia telefonicznie bądź mailowo.
 14. W przypadku niemożności realizacji złożonego zamówienia, Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania jego realizacji. Sprzedający zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Kupującego, podając przyczynę wstrzymania realizacji zamówienia.
 15. Wszystkie towary oferowane przez Sprzedającego są nowe.
 16. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady towaru nabytego w sklepie internetowym na zasadach określonych szczegółowo w art. 556 oraz art. 5561- 5563 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz 93 ze zm.).
 17. Reklamacje dotyczące towaru powinny zawierać oznaczenie podmiotu składającego reklamację: imię, nazwisko (lub nazwę firmy) oraz przedmiot Reklamacji. Reklamacje powinny być wysyłane na adres Sprzedającego, albo pocztą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@sklep-wina.pl. Okres zgłoszenia reklamacji wynosi 6 (sześć) miesięcy od dnia otrzymania przez Kupującego towaru.
 18. Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy (zwrotu zamówionego towaru ) w terminie 14 (czternastu) dni bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Prawo do odstąpienia od umowy (zwrotu zamówionego towaru) wygasa po upływie 14(czternastu) dni od dnia doręczenia towaru. Kupującemu, a w przypadku, gdy przedmiotem umowy (zamówienia) jest usługa prenumeraty lub subskrypcji, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia pierwszego egzemplarza. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na piśmie wysłanego pocztą lub pocztą elektroniczną na podane w Regulaminie adresy Sprzedającego. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Kupujący wysłał pismo przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu zamówionego towaru) Sprzedający zwraca wszystkie otrzymane od Kupującego płatności nie później niż 14 dni od dnia w którym Sprzedający uzyskał informację o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru. Towar powinien być odesłany lub przekazany na adres Sprzedającego nie później niż 21 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy.
 19. Kupujący przed odebraniem przesyłki pocztowej lub kurierskiej powinien sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania Kupujący powinien odmówić przyjęcia przesyłki i w obecności pracownika poczty lub kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się ze Sprzedającym.
 20. Sklep Internetowy umożliwia zakup biletu uprawniającego do udziału w oferowanym przez Sprzedającego wydarzeniu. Zakup powinien nastąpić najpóźniej na 1 dzień roboczy przed wydarzeniem. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży internetowej w każdej chwili bez podawania przyczyn. Kupujący drukuje potwierdzenie realizacji zamówienia i potwierdzenie przelewu, które stanowią łącznie potwierdzenie zakupu biletu uprawniającego do udziału w wydarzeniu. Zamówienie złożone w Sklepie Internetowym może być odwołane przez Kupującego najpóźniej w terminie do 3 dni roboczych przed datą wydarzenia poprzez wysłanie e-maila na adres: kontakt@sklep-wina.pl Zwrot za bilet zakupiony za pomocą Sklepu Internetowego dokonywany jest gotówką w siedzibie sprzedającego w dni robocze w godzinach 10.00-16.00, lub przelewany przelewem na konto wskazane przez Kupującego. W przypadku odwołania wydarzenia przez Sprzedającego, Sprzedający powinien zawiadomić o tym niezwłocznie Kupującego i zwrócić opłatę za bilet na swój koszt, w formie uzgodnionej z Kupującym. Bilet traci ważność z momentem rozpoczęcia wydarzenia opisanego w potwierdzeniu realizacji zamówienia, co oznacza, że Kupujący z chwilą rozpoczęcia wydarzenia nie ma prawa do zwrotu ceny biletu ani przebukowania biletu (termin przebukowanie oznacza zwrot i ponowny zakup). Niewykorzystane bilety nie podlegają zwrotowi ani przebukowaniu.
 21. Dostawa towaru odbywa się na następujących warunkach:
  1. Towary dostarczane są na adres wskazany przez Kupującego w zamówieniu. Szacowany termin dostawy Towarów określony jest w podsumowaniu zamówienia, przed potwierdzeniem przez Kupującego złożenia zamówienia poprzez skorzystanie z przycisku „Zamów i zapłać”.
  2. Przewidywany czas dostawy do Kupującego przy wyborze przesyłki kurierskiej to 1 dzień roboczy od dnia następującego po nadaniu przesyłki. Całkowity i maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych, a w żadnym razie nie przekroczy 20 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży. Rozpoczęcie realizacji zamówienia może zostać opóźnione do momentu zaksięgowania na rachunku bankowym Sklepu kwoty ceny sprzedaży (i ew. kosztów przesyłki), w przypadku wyboru przez Kupującego formy płatności jako przedpłaty internetowej (tj. za pomocą serwisu DotPay, bądź zwykłym przelewem internetowym).
  3. Towary są dostarczone pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w zależności od wyboru Kupującego, firmą spedycyjną Fedex. Opłaty za dostawę produktów są podawane w procesie składania zamówienia.
  4. Wszystkie przesyłki realizowane są ubezpieczoną przesyłką kurierską wg poniższych stawek:
   1. Kurier

    do 2 000 zł - bezpłatnie
    do 5 000 zł - 2,00 zł
    do 10 000 zł - 3,00 zł
    do 20 000 zł - 4,00 zł
    do 50 000 zł - 5,00 zł
  5. Zamówienia o wartości powyżej 250,00 (słownie: dwustu pięćdziesięciu) złotych wysyłane są na koszt Sklepu. W innym wypadku koszty przesyłki zakupionych Towarów w wysokości określonej w koszyku złotych ponosi Kupujący, o czym zostaje on poinformowany także przed zatwierdzeniem składanego zamówienia. Do każdego przesyłanego towaru załączany jest dowód zakupu fakture VAT.
 22. Kupujący płaci cenę za zamówione Towary wraz z kosztami dostawy, wedle swego wyboru:
  1. „za pobraniem” spedytorowi firmy kurierskiej w miejscu dostawy,
  2. przelewem bankowym, za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym Dotpay.pl przed dostawą. W przypadku wyboru przez Kupującego metody płatności w formie przedpłaty, brak otrzymania płatności rachunek Dwór Sieraków Sp. z o.o. lub podmiotów pośredniczących w transakcji (serwisu Dotpay.pl) w terminie 2 dni od złożenia zamówienia, spowoduje anulację zamówienia. W takiej sytuacji można powtórnie złożyć zamówienia i wybrać inną formę płatności. Realizacja zamówienia płatnego przelewem lub kartą kredytową rozpoczyna się po otrzymaniu należności za towar,
  3. przelewem bankowym z własnego konta bezpośrednio na konto Dwór Sieraków Sp. z o. o. nr.: PL29 1020 2892 0000 5702 0707 7292
 23. Dwór Sieraków Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez Sklep przed dokonaniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.
 24. Po wyborze przelewu bankowego jako metody płatności Kupujący zostanie przekierowany do formularza zapłaty Dotpay, przy czym płatność może nastąpić po uprzedniej akceptacji przez Kupującego regulaminu tej formy płatności dostarczonego przez Dotpay.pl jako agenta rozliczeniowego.
 25. Przedstawiona przez Sprzedającego oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.).
 26. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 27. Aktualna wersja regulaminu jest dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin Sklepu Internetowego. W trakcie realizacji zamówienia oraz całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przy składaniu zamówienia, chyba że jego postanowienia byłyby dla Kupującego mniej korzystne niż aktualnego.
 28. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne w tym Kodeks cywilny i ustawę o ochronie praw konsumenta. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Należy go wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy.

Dwór Sieraków Spółka z o.o.

Sieraków 233, 32-410 Dobczyce


Ja, .............................., niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

 • ...........................
 • ...........................
 • ...........................
 • ..........................
 • ..........................

Data odbioru:

Imię i nazwisko konsumenta:

Adres konsumenta:

Podpis (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

pixel